Luistelijapolku

EVT:sä voit luistella monella tasolla. Harrastamalla tai kilpailemalla. Voit myös siirtyä eri linjalta toiselle.


Voit aina keskustella valmentajien kanssa mikä olisi sinulle sopivin ryhmä.

Luistelijapolku kausi 2024-2025

Tutustu seuramme toimintaan

VALMENNUSKÄYTÄNTÖ


1. Luistelijana EVT:ssä

 • Jokaiselle seuran toimintaan osallistuvalle annetaan mahdollisuus osallistua omatasoiseensa harjoitteluun seuran ryhmissä
 • Ammattitaitoiset valmentajat huolehtivat luistelijan oikeasta harjoitteluryhmästä tai joukkueestaluistelijan taito, ikä ja edellytykset huomioiden
 • Ryhmissä vaalitaan hyvää henkeä ja iloista oppimisilmapiiriä sekä työrauhaa
 • Jokaisessa harjoituksessa käydään, poissaolosta ilmoitetaan hyvissä ajoin
 • Harjoitteluun sitoudutaan harjoitusten, leirien, kilpailuiden, joukkue-/ryhmätapahtumien osalta
 • Sitoutumiseen liittyvät oleellisesti seuran maksusäännöt
 • Seurassa ja harjoittelupaikoissa vaalitaan hyviä käytöstapoja


2. Harjoittelun tavoitteet EVT:ssä

 • Seura tarjoaa ammattitaitoista valmennusta kaikissa toimivissa ryhmissä
 • Jokaisen luistelijan tavoitteena on edetä oman taitokaarensa mukaisesti eteenpäin, jokapäiväisestiitseään haastaen ja oppien
 • Tavoitteena edetä seuran ryhmäportaissa oikeaan taitoja vastaavaan ryhmään
 • Tähtiseuran toiminnassa kasvatukselliset tavoitteet ovat lajitaitojen oppimisen rinnalla. Hyvät tavat, toisen kunnioittaminen ja arvostaminen ovat läsnä jokapäiväisessä harjoittelussa
 • Urheilun puhtaat arvot ja eettiset linjaukset ovat näkyvissä hyvänä seurahenkenä
 • Sitoudutaan viemään koko joukkuetta eteenpäin, ei minä vaan me
 • Sitoudutaan myös oheisharjoitteluun


3. Ryhmäsiirrot EVT:n ryhmissä

 • Päävalmentajat sopivat kausittain yhteisesti käytännöistä, joilla urheilija siirtyy ryhmästä toiseen. Ryhmäsiirroista vastaavat valmentajat yhdessä päävalmentajan kanssa.
 • Ryhmäsiirrot toteutuvat taitojen karttuessa: ikä, vauhti ja kilpasarja huomioiden.
 • Ryhmäsiirrot tehdään pääosin vain keväisin, kehitysryhmissä ja yksinluistelussa myös vuoden vaihteessa
 • Ryhmäsiirroissa otetaan aina huomioon myös vapaiden paikkojen määrä ryhmässä
 • Ammattivalmentajat huolehtivat siitä, että luistelija harjoittelee oikeassa ryhmässä.
 • Valmentajien tekemiä ratkaisuja kunnioitetaan
 • Muodostelmajoukkueissa ryhmän kokoonpanon määrittelevät ryhmän jäsenten luistelulliset taidot (joiden tulee olla joukkuetta perustettaessa yhtenevät STLL:n joukkuekohtaisten sääntövaatimusten kanssa) sekä henkiset valmiudet
 • Varaluistelija on joukkueelle tärkeä. Taitojen edelleen kehittyessä mahdollistuu joukkueen kilpailukokoonpanoon tai esiintymisiin pääsy.
 • Kaikki samoilla jäillä luistelevat kuuluvat samaan tiimiin ja jokaista arvostetaan paikasta tai ryhmästä riippumatta


4. Ryhmädynamiikka EVT:ssä

 • Yksinluistelussa jokainen luisteleva ryhmä pyritään muokkaamaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Huomioitavia asioita ovat opeteltavat asiat, kilpailusarja sekä ikä/sosiaalinen ympäristö
 • Valmentajat vastaavat siitä, että luonnollisen luistelijarotaation tapahduttua uudet luistelijat ryhmissä integroituvat ryhmän sisään luontevasti
 • Muodostelmassa valmentajien tehtävä on opastaa uusien luistelijoiden integroitumista ryhmään ja luistelijat ottavat vastuun sen työstämisestä
 • Jokaista ryhmässä luistelevaa arvostetaan sekä kannustetaan. Hyvä yhteisöllisyys ryhmässä on paras kasvualusta lapsille lajissa, jossa useasti viikossa harjoitellaan samojen kavereiden kanssa.
 • Samoilla taidoilla, yhteneväisellä vauhdilla ja samoja ajatuksia jakavilla luistelijoilla on paras oppimisalusta.


5. Kilpaileminen EVT:ssä

 • Luistelijan kilpaileminen tapahtuu STLL:n ja Alueen alaisissa tai seurojen välisissä kutsukilpailuissa
 • Luistelijan kilpailemisen määrittelee ikä, sarjan vaatimukset sekä suoritetut perus- tai elementtitestit
 • Luistelija ilmoitetaan kilpailuun valmentajan esityksestä kilpailun tavoite ja ajankohta huomioiden
 • Kilpailuun ilmoitetaan kutsun tultua seuran kilpailutiimille
 • Kilpailija ilmoitetaan taitotasoaan vastaavaan sarjaan. Mikäli esim. kutsukilpailussa sarjaa voidaanmuuttaa, siitä keskustellaan ensisijaisesti luistelijan kanssa perheen näkemys huomioiden
 • Luistelija voi kieltäytyä kilpailusta yhteisesti valmentajan, luistelijan ja perheen kanssa sopien. Kilpailuista kieltäytyminen ei johda sanktioihin luistelijan myöhemmissä kilpailuissa. Kilparyhmissä ei kuitenkaan voi olla luistelijaa, joka ei kilpaile. Poikkeuksena tähän mahdollinen vamma-ajan poisjäänti.
 • Seurassa kilpailutiimit tai joukkueenjohtajat hoitavat kilpailuilmoittautumiset. Tiimien arvokasta työtä kunnioitetaan ja pyydetyt kilpailujen hoitamiseen tarvittavat asiat ja dokumentit hoidetaan ajoissa asianmukaisesti
 • Kilpailijaa, joka ei pyynnöstä huolimatta ole ajoissa toimittanut kulloisiakin tarvittavia tietoja, ei ilmoiteta kilpailuun
 • EVT pyrkii kausittain pitämään yllä rikasta ja monipuolista kilpailutoimintaa niin muodostelman-kuin yksinluistelunkin osalta järjestämällä omia kilpailuja mahdollisuuksien mukaan
 • Luisteluttaminen taitotason mukaan: ilmaisu, tulkinta, motivaatio, läsnäolo, kuuliaisuus


6. Vanhemmat EVT:ssä

 • Vanhempien keskeisimmät tehtävät ovat: Kannusta Kustanna Kuljeta
 • Valmentajille annetaan työrauha sekä harjoituksissa, että kilpailuissa
 • Kannustetaan oman lapsen lisäksi seuran muitakin luistelijoita
 • Käyttäytymissäännöt: tervehditään valmentajia ja luistelijoita ja seuran muita toimihenkilöitä
 • Sitoutuminen jääharkkapäivystykseen
 • Luottamus ja arvostus valmentajien työtä kohtaan


7. Talkootyöt EVT:ssä

 • Jokaisen luistelevan perheen talkoopanosta tarvitaan seuran toimintojen pyörittämisessä. Kaikkienyhteinen intressi on toimiva seura, jonka yhteisöllisyys näkyy ulospäin
 • Yhteiset tehtävät ja oman osuuden hoitaminen mahdollistavat sujuvan seuratyön
 • Luistelijan perheen toivotaan kantavan vastuunsa oman osuutensa hoidosta. Se auttaa valmentajiatyössään sekä myös toimii yhdistävänä tekijänä seuran jäsenten välillä viestittäen hyvää, asiallista ja toimivaa seurayhteisöä
 • Yhteiset toiminnot luovat turvallisen ja toimivan toimintaympäristön
 • Jokaisella joukkueella sekä useamman kerran viikossa luistelevalla ryhmällä on joukkueenjohtajasekä muodostelmajoukkueilla huoltajat. Heidän työnsä on ensiarvoisen tärkeää jouhean tiedottamisen osalta sekä myös linkkinä työntekijöiden ja seuran johdon välillä
 • Kaikkia yhteiseen toimintaan panostavien työtä arvostetaan
 • Seura huomioi kiitoksin vapaaehtoistoimijoita8. Yleistä EVT:n toiminnasta

 • EVT on laadukas taitoluistelun ja muodostelman erikoisseura. Sen laatuun kuuluu hyvä yhteispeli eri harrastajatahojen kanssa
 • Tiivis yhteistyö lajien välillä auttaa molempia saamaan oikeat luistelijat oikeisiin ryhmiin
 • Kaikki EVT:n toiminnassa mukanaolevat sitoutuvat noudattamaan puhtaan ja reilun urheilun pelisääntöjä. Näitä ovat: terveelliset elämäntavat, päihteettömyys ja Doping sääntöjen noudattaminen ISU:n ja STLL:n eettisten sääntöjen kanssa
 • EVT:ssä toimitaan reilussa hengessä asioista yhteisesti keskustellen
 • Seurajohtoa ja valmentajia sekä tuomareita kunnioitetaan ja yleisesti vaalitaan hyvän ja asianmukaisen kommunikoinnin tapaa kaikessa asioiden hoidossa
 • Seura teettää kausittain kyselyn jäsenilleen, jonka pohjalta yhdessä ratkotaan eteen tulevia kulmakiviä yhtä lailla kuin nautitaan kiitoksista
 • Iloinen, positiivinen, kannustava ja toisen huomioiva käytös kohtaamisissa kuuluu jokaisen EVT:läisen elämään jäähallien käytävillä