Seuran eettiset säännöt

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.12.2018


SEURAN EETTISET SÄÄNNÖT


Etelä-Vantaan Taitoluistelijoissa kannustetaan positiiviseen, harjoittelua edistävään
vuorovaikutukseen eikä suvaita epäasiallista kohtelua, syrjintää, häirintää tai kiusaamista.


Seura ei hyväksy kiusaamista
Kiusaamisen muodot vaihtelevat mitätöivistä eleistä ja ilmeistä sanallisiin uhkauksiin.
Kiusaaminen voi olla epäsuoraa, kuten perättömien tietojen levittämistä tai suoraa,
kuten huutamista tai nimittelyä. Kiusaamista on myös jättäminen ryhmän ulkopuolelle.
Myös epäasiallinen käytös sosiaalisen median kanavissa on kiusaamista.
 

Kiusaamiseen sovellettava nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että seurassa ei hyväksytä
eikä suvaita minkäänlaista kiusaavaa ja epäasiallista käyttäytymistä. Jos kiusaamista
havaitaan, siihen puututaan.
 

Ryhmien ja joukkueiden pelisäännöt

Ryhmän ja joukkueen vastuuvalmentajan vastuuseen kuuluu pelisääntökeskustelujen käyminen urheilijoiden sekä vanhempien kanssa. Pelisäännöt ovat tehty seuran eettisiin linjauksiin perustuen. Pelisäännöt toimivat seuran reilun ja yhdenvertaisen toiminnan perustana. Pelisääntöihin tukeudutaan mahdollisissa poikkeamatilanteissa. Riitatilanteisiin ja/tai epäkohtiin puututaan valmentajan ja joukkueenjohtajan toimesta ja ratkaisu haetaan toimintalinjan mukaiseksi.


Seura ei hyväksy syrjintää

Seura ei hyväksy minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansallisuuteen tai urheilulliseen kykyyn perustuvaa syrjintää.


Seura ei hyväksy seksuaalista häirintää

Sukupuoleen perustuva häirintä voi olla kiusaamista, vähättelyä, kyseenalaistamista, alistamista tai mitätöintiä. Häirintä voi olla myös fyysistä, koskettelua, ahdistelua, seksuaaliseen tekoon painostamista ja äärimmillään raiskaus tai se yritys. Häirintä voi olla myös sanallista tai sanatonta kuten seksistisiä vitsejä, vihjailua ja tuijottamista. Myös ulkonäköön tai pukeutumiseen liittyvä kommentointi voi olla häirintää.


Seura ei hyväksy päihteiden käyttöä

Seuran luistelijat, toimihenkilöt ja joukkueiden toimihenkilöt eivät käytä alkoholia, muita päihteitä tai tupakkaa seuran tilaisuuksissa. Linjaus on sitova.
Kilpailumatkoilla urheilija sitoutuu noudattamaan yhteisiä periaatteita ja STLL:n sopimusta
päihteettömyydestä. Kilpasarjoihin osallistuvat noudattavat voimassa olevia Antidoping
toimikunnan doping-sääntöjä.


Seura ei hyväksy urheilusuorituksen manipuolointia

Kaikenlainen vilppi, tulosten manipulointi tai tuloksiin vaikuttamiseen pyrkivä toiminta on ehdottomasti kiellettyä. Seuran jäsenten toimiessa tapahtumien ja kilpailujen toimitsija- tai vapaaehtoistehtävissä, tulee toimia puolueettomasti ja ammattimaisesti.

Muiden kunnioitus

Seuran jäsenten ja heidän vanhempiensa tulee kunnioittaa muita ja pidättäytyä arvostelemasta valmentajia tuomareita, toimitsijoita tai muita kilpailijoita julkisuudessa.


Menettelytapa kiusaamistilanteissa ja muissa eettisten ohjeiden vastaisissa tapauksissa

Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ehkäisemisessä, siihen puuttumisessa ja esiin
tulleiden tilanteiden selvittämisessä tarvitaan kaikkien toimijoiden aktiivista roolia ja
yhteistyötä.


Eettisten ohjeiden laiminlyönnin tai rikkomisen tullessa ilmi toimitaan seuraavasti:
 

Henkilö, joka huomaa näiden ohjeiden vastaista toimintaa, saattaa sen valmentajan ja/tai muodostelmaluistelun osalta joukkueenjohtajan tietoon.
 

Ensivaiheessa valmentaja pyrkii ratkaisemaan tilanteen keskustelemalla asiasta
osapuolten (esim. kiusaajan ja kiusatun) kanssa. Muodostelmaluistelun puolella valmentaja saattaa keskustelut ja ratkaisun joukkueenjohtajan tietoon.
 

Jos asia ei ratkea em. toimenpiteillä, valmentaja tai joukkueenjohtaja ottaa
vastuun tilanteen selvittämisestä ja ottaa selvää tapahtuneesta
keskustelemalla mahdollisten osapuolien ja valmentajien kanssa. Myös osapuolien vanhempiin voidaan ottaa yhteyttä.
 

Asia käsitellään sääntöjen rikkojan ja hänen vanhempiensa kanssa ja sovitaan
korjaustoimenpiteistä.
 

Tarvittaessa tilanteen lopputulos ja korjaustoimenpiteet käydään läpi
koko ryhmän/joukkueen kanssa.
 

Jos asia ei tällä käsittelyllä ratkea, asia voidaan tuoda muodostelmaluistelun
toimikunnan tai yksinluistelun toimikunnan ja lopulta seuran hallituksen
käsiteltäväksi. Hallitus voi päättää seuran jäsenen erottamisesta yhdistyksen
sääntöjen 8 §:n mukaisesti epäasiallisen käyttäytymisen johdosta.